لزوم توجه به ویژگی‌های استان قم در توسعه فعالیت‌های تولیدی

لزوم توجه به ویژگی‌های استان قم در توسعه فعالیت‌های تولیدی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اختصاص اعتبار 20 میلیارد تومانی صندوق توسعه برای کشاورزی گفت: در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های تولیدی باید به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های استان قم نگاه ویژه داشته باشیم.

لزوم توجه به ویژگی‌های استان قم در توسعه فعالیت‌های تولیدی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اختصاص اعتبار 20 میلیارد تومانی صندوق توسعه برای کشاورزی گفت: در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های تولیدی باید به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های استان قم نگاه ویژه داشته باشیم.
لزوم توجه به ویژگی‌های استان قم در توسعه فعالیت‌های تولیدی

wolrd press news

View more posts from this author