لزوم توجه به مطالبات قانونی مردم/ گذشتن از 22 بحران بزرگ با اقتدار رهبری

لزوم توجه به مطالبات قانونی مردم/ گذشتن از 22 بحران بزرگ با اقتدار رهبری
امام‌جمعه موقت شیراز با اشاره به جدا بودن آشوبگری از اعتراض‌های منطقی، گفت: باید به مطالبات منطقی و قانونی مردم توجه کنیم.

لزوم توجه به مطالبات قانونی مردم/ گذشتن از 22 بحران بزرگ با اقتدار رهبری

امام‌جمعه موقت شیراز با اشاره به جدا بودن آشوبگری از اعتراض‌های منطقی، گفت: باید به مطالبات منطقی و قانونی مردم توجه کنیم.
لزوم توجه به مطالبات قانونی مردم/ گذشتن از 22 بحران بزرگ با اقتدار رهبری

View more posts from this author