لزوم تعیین استاندارد برای صادرات محصولات کشاورزی/ افغانستانی‌ها دلال پسته شده‌اند

لزوم تعیین استاندارد برای صادرات محصولات کشاورزی/ افغانستانی‌ها دلال پسته شده‌اند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعیین استاندارد مشخص برای صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.

لزوم تعیین استاندارد برای صادرات محصولات کشاورزی/ افغانستانی‌ها دلال پسته شده‌اند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعیین استاندارد مشخص برای صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.
لزوم تعیین استاندارد برای صادرات محصولات کشاورزی/ افغانستانی‌ها دلال پسته شده‌اند

View more posts from this author