لزوم تسهیل روند صادرات برای گرفتن بازارهای مصرفی افغانستان/ تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی از مرز دوغارون

لزوم تسهیل روند صادرات برای گرفتن بازارهای مصرفی افغانستان/ تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی از مرز دوغارون
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مزیت‌های اساسی مرز دوغارون واقع در استان خراسان رضوی و همجوار با کشور افغانستان تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی در این نقطه حیاتی کشور است که با انجام کارهای زیربنایی باید روند صادرات را تسهیل کنیم.

لزوم تسهیل روند صادرات برای گرفتن بازارهای مصرفی افغانستان/ تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی از مرز دوغارون

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مزیت‌های اساسی مرز دوغارون واقع در استان خراسان رضوی و همجوار با کشور افغانستان تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی در این نقطه حیاتی کشور است که با انجام کارهای زیربنایی باید روند صادرات را تسهیل کنیم.
لزوم تسهیل روند صادرات برای گرفتن بازارهای مصرفی افغانستان/ تردد روزانه بیش از یک هزار تریلی از مرز دوغارون

View more posts from this author