لزوم ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی

لزوم ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی از دیدار با معاون علمی فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان خبر داد و بحث ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی مطرح شد.

لزوم ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی از دیدار با معاون علمی فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان خبر داد و بحث ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی مطرح شد.
لزوم ایجاد مزرعه بزرگ انرژی بادی و خورشیدی در خراسان جنوبی

فانتزی

View more posts from this author