لزوم انتقال سند مراتع الحاقی به شهرها به نام سازمان ملی زمین و مسکن

لزوم انتقال سند مراتع الحاقی به شهرها به نام سازمان ملی زمین و مسکن
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سند مراتع الحاقی به شهرها باید از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال پیدا کند.

لزوم انتقال سند مراتع الحاقی به شهرها به نام سازمان ملی زمین و مسکن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سند مراتع الحاقی به شهرها باید از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال پیدا کند.
لزوم انتقال سند مراتع الحاقی به شهرها به نام سازمان ملی زمین و مسکن

View more posts from this author