لزوم استفاده از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم/ مداحی‌ها در مسیر بیان حقایق دین باشد

لزوم استفاده از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم/ مداحی‌ها در مسیر بیان حقایق دین باشد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با نفوذ‌ترین رسانه در جامعه را منبر دانست و گفت: باید از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم بهره‌گیری کرد.

لزوم استفاده از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم/ مداحی‌ها در مسیر بیان حقایق دین باشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با نفوذ‌ترین رسانه در جامعه را منبر دانست و گفت: باید از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم بهره‌گیری کرد.
لزوم استفاده از منبر برای ترویج فرهنگ وقف در بین مردم/ مداحی‌ها در مسیر بیان حقایق دین باشد

View more posts from this author