لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار

لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمسار بر لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار تأکید کرد.

لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمسار بر لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار تأکید کرد.
لزوم ارتقای سطح کیفی تبلیغات در شهرستان گرمسار

پرس نیوز

View more posts from this author