لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس

لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیج‌فارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که با انتقال آب توسعه ایجاد شده و مسائل بزرگ در مورد اتصال به دریا هم حل خواهد شد.

لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتقال آب از خلیج‌فارس به استان فارس اقدام بزرگی است، گفت: باید دولت از این طرح حمایت کند چرا که با انتقال آب توسعه ایجاد شده و مسائل بزرگ در مورد اتصال به دریا هم حل خواهد شد.
لزوم اتصال استان فارس به آب‌های خلیج فارس

View more posts from this author