لحظات سخت دل کندن مادر از فرزند رزمنده‎اش

لحظات سخت دل کندن مادر از فرزند رزمنده‎اش
اشک در تمام صورت نورعلی پهن شده بود و هر چند متری که به جلو‌ می‌رفت به عقب نگاه‌ می‌کرد، مادرش خواسته‌اش را به زبان می‌آورد ولی او با چشمان اشک‌آلود به مادرش التماس ‌می‌کرد که دنبال او نیاید.

لحظات سخت دل کندن مادر از فرزند رزمنده‎اش

اشک در تمام صورت نورعلی پهن شده بود و هر چند متری که به جلو‌ می‌رفت به عقب نگاه‌ می‌کرد، مادرش خواسته‌اش را به زبان می‌آورد ولی او با چشمان اشک‌آلود به مادرش التماس ‌می‌کرد که دنبال او نیاید.
لحظات سخت دل کندن مادر از فرزند رزمنده‎اش

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author