لبخند ما به دشمنان سبب پیشروی آن‌ها می‌شود/ ولایت‌مداری را باید از شهدا آموخت

لبخند ما به دشمنان سبب پیشروی آن‌ها می‌شود/ ولایت‌مداری را باید از شهدا آموخت
پژوهشگر و راوی دفاع مقدس با بیان اینکه اگر به دشمنان لبخند بزنیم سبب پیشروی آنها می‌شود، گفت: درس ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری را باید از شهدا آموخت.

لبخند ما به دشمنان سبب پیشروی آن‌ها می‌شود/ ولایت‌مداری را باید از شهدا آموخت

پژوهشگر و راوی دفاع مقدس با بیان اینکه اگر به دشمنان لبخند بزنیم سبب پیشروی آنها می‌شود، گفت: درس ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری را باید از شهدا آموخت.
لبخند ما به دشمنان سبب پیشروی آن‌ها می‌شود/ ولایت‌مداری را باید از شهدا آموخت

View more posts from this author