كنگره ملی بزرگداشت آيت‌الله آقانجفی

كنگره ملی بزرگداشت آيت‌الله آقانجفی
کنگره ملی بزرگداشت آیت‌الله آقانجفی ظهر پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه با قرائت پیام‌های مقام معظم رهبری و جمعی از مراجع تقلید و آیات عظام و سخنرانی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری در همدان برگزار شد.

كنگره ملی بزرگداشت آيت‌الله آقانجفی

کنگره ملی بزرگداشت آیت‌الله آقانجفی ظهر پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه با قرائت پیام‌های مقام معظم رهبری و جمعی از مراجع تقلید و آیات عظام و سخنرانی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری در همدان برگزار شد.
كنگره ملی بزرگداشت آيت‌الله آقانجفی

View more posts from this author