قیمت اینترنت در همدان کاهش می‌یابد

قیمت اینترنت در همدان کاهش می‌یابد
رئیس روابط عمومی مخابرات استان همدان از کاهش 50 درصدی تعرفه ترافیک بازدید از سایت‌های داخلی اینترنت نسبت به سایت‌های خارجی در همدان خبر داد.

قیمت اینترنت در همدان کاهش می‌یابد

رئیس روابط عمومی مخابرات استان همدان از کاهش 50 درصدی تعرفه ترافیک بازدید از سایت‌های داخلی اینترنت نسبت به سایت‌های خارجی در همدان خبر داد.
قیمت اینترنت در همدان کاهش می‌یابد

View more posts from this author