قیامدشت به لحاظ جایگاه از بسیاری از شهرستان‌های کشور بالاتر است

قیامدشت به لحاظ جایگاه از بسیاری از شهرستان‌های کشور بالاتر است
فرماندار شهرستان ویژه ری گفت: شهرک قیامدشت یک نقطه جمعیتی مهم و پر درآمد در شهرستان ری می‌باشد که به لحاظ جایگاه از خیلی از شهرستان‌های کشور بالاتر است و لیاقت شهر شدن را دارد.

قیامدشت به لحاظ جایگاه از بسیاری از شهرستان‌های کشور بالاتر است

فرماندار شهرستان ویژه ری گفت: شهرک قیامدشت یک نقطه جمعیتی مهم و پر درآمد در شهرستان ری می‌باشد که به لحاظ جایگاه از خیلی از شهرستان‌های کشور بالاتر است و لیاقت شهر شدن را دارد.
قیامدشت به لحاظ جایگاه از بسیاری از شهرستان‌های کشور بالاتر است

اس ام اس جدید

View more posts from this author