قهرمان نوستالوژیک ایرانیان حالش وخیم است/ بستری دهقان فداکار در آی.سی.یو

قهرمان نوستالوژیک ایرانیان حالش وخیم است/ بستری دهقان فداکار در آی.سی.یو
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز گفت: ریزعلی خواجوی یا همان دهقان فداکار معروف با 87 سال سن مستعد عفونت‌های ریوی شده است.

قهرمان نوستالوژیک ایرانیان حالش وخیم است/ بستری دهقان فداکار در آی.سی.یو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز گفت: ریزعلی خواجوی یا همان دهقان فداکار معروف با 87 سال سن مستعد عفونت‌های ریوی شده است.
قهرمان نوستالوژیک ایرانیان حالش وخیم است/ بستری دهقان فداکار در آی.سی.یو

View more posts from this author