قم در سوگ کریمه اهل بیت (س) به عزا نشست/ حضور دستجات عزاداری درر حرم شفیعه اهل بیت (ع)

قم در سوگ کریمه اهل بیت (س) به عزا نشست/ حضور دستجات عزاداری درر حرم شفیعه اهل بیت (ع)
شهر مقدس قم در شب وفات حضرت معصومه(س) شفیعه اهل بیت(ع) یکپارچه عزا و ماتم شده است.

قم در سوگ کریمه اهل بیت (س) به عزا نشست/ حضور دستجات عزاداری درر حرم شفیعه اهل بیت (ع)

شهر مقدس قم در شب وفات حضرت معصومه(س) شفیعه اهل بیت(ع) یکپارچه عزا و ماتم شده است.
قم در سوگ کریمه اهل بیت (س) به عزا نشست/ حضور دستجات عزاداری درر حرم شفیعه اهل بیت (ع)

View more posts from this author