قم به دنبال سهمیه‌های سال 2018 کشتی دنیا

قم به دنبال سهمیه‌های سال 2018 کشتی دنیا
رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: کشتی‌گیران فرنگی‌کار قم از صبح چهاردهمین روز دی‌ماه در مسابقات کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور با حریفان خود پیکار می‌کنند.

قم به دنبال سهمیه‌های سال 2018 کشتی دنیا

رئیس هیأت کشتی استان قم گفت: کشتی‌گیران فرنگی‌کار قم از صبح چهاردهمین روز دی‌ماه در مسابقات کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور با حریفان خود پیکار می‌کنند.
قم به دنبال سهمیه‌های سال 2018 کشتی دنیا

View more posts from this author