قطع همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی به نفع طرفین بود/ حضور ساغلام در نماز جمعه به پیشنهاد خودش بود

قطع همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی به نفع طرفین بود/ حضور ساغلام در نماز جمعه به پیشنهاد خودش بود
مدیر رسانه‌ای تیم تراکتورسازی تبریز گفت: ادامه همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی دیگر ممکن نبوده و قطع همکاری به نفع هر 2 طرف بود.

قطع همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی به نفع طرفین بود/ حضور ساغلام در نماز جمعه به پیشنهاد خودش بود

مدیر رسانه‌ای تیم تراکتورسازی تبریز گفت: ادامه همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی دیگر ممکن نبوده و قطع همکاری به نفع هر 2 طرف بود.
قطع همکاری گل‌محمدی با تراکتورسازی به نفع طرفین بود/ حضور ساغلام در نماز جمعه به پیشنهاد خودش بود

View more posts from this author