قطع سرشاخه‌های درختان مزاحم در مسیر انشعابات برق چالوس

قطع سرشاخه‌های درختان مزاحم در مسیر انشعابات برق چالوس
فرماندار چالوس با اشاره به اینکه سرشاخه‌های برخی از درختان سبب قطعی برق در نقاطی از این شهرستان شد، گفت: شرکت برق باید در مدت 10 روز نسبت به قطع درختانی که در مسیر خط انتقال برق هستند با همکاری منابع طبیعی و شهرداری اقدام کند.

قطع سرشاخه‌های درختان مزاحم در مسیر انشعابات برق چالوس

فرماندار چالوس با اشاره به اینکه سرشاخه‌های برخی از درختان سبب قطعی برق در نقاطی از این شهرستان شد، گفت: شرکت برق باید در مدت 10 روز نسبت به قطع درختانی که در مسیر خط انتقال برق هستند با همکاری منابع طبیعی و شهرداری اقدام کند.
قطع سرشاخه‌های درختان مزاحم در مسیر انشعابات برق چالوس

View more posts from this author