قطعی آب جایگزین کالا در سبد مردم اهواز؛ وعده‌ بدون عمل با عمر 14 ماه و 12 روز/ شهروندان اهوازی: جانمان به لب رسیده، چرا چوب بی‌لیاقتی برخی مدیران را ما بخوریم؟

قطعی آب جایگزین کالا در سبد مردم اهواز؛ وعده‌ بدون عمل با عمر 14 ماه و 12 روز/ شهروندان اهوازی: جانمان به لب رسیده، چرا چوب بی‌لیاقتی برخی مدیران را ما بخوریم؟
قطعی آب و افت فشار آب مدت‌ها است که به اجبار در سبد کالای مردم اهواز قرار گرفته و وقت و بی‌وقت موجب اذیت و آزار مردم شده است.

قطعی آب جایگزین کالا در سبد مردم اهواز؛ وعده‌ بدون عمل با عمر 14 ماه و 12 روز/ شهروندان اهوازی: جانمان به لب رسیده، چرا چوب بی‌لیاقتی برخی مدیران را ما بخوریم؟

قطعی آب و افت فشار آب مدت‌ها است که به اجبار در سبد کالای مردم اهواز قرار گرفته و وقت و بی‌وقت موجب اذیت و آزار مردم شده است.
قطعی آب جایگزین کالا در سبد مردم اهواز؛ وعده‌ بدون عمل با عمر 14 ماه و 12 روز/ شهروندان اهوازی: جانمان به لب رسیده، چرا چوب بی‌لیاقتی برخی مدیران را ما بخوریم؟

View more posts from this author