قطری‌ها هم حریف چین نشدند

قطری‌ها هم حریف چین نشدند
در دومین روز رقابت‌های والبیال انتخابی قهرمانی مردان جهان، قطری‌ها هم حریف تیم ملی چین نشدند.

قطری‌ها هم حریف چین نشدند

در دومین روز رقابت‌های والبیال انتخابی قهرمانی مردان جهان، قطری‌ها هم حریف تیم ملی چین نشدند.
قطری‌ها هم حریف چین نشدند

View more posts from this author