قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حرکت است

قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حرکت است
مالک باشگاه نساجی مازندران گفت: قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حال حرکت است و همه سوار این قطار هستیم و هیچ عاملی نمی‌تواند جلوی حرکت قطار نساجی را بگیرد.

قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حرکت است

مالک باشگاه نساجی مازندران گفت: قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حال حرکت است و همه سوار این قطار هستیم و هیچ عاملی نمی‌تواند جلوی حرکت قطار نساجی را بگیرد.
قطار نساجی به مقصد لیگ برتر در حرکت است

View more posts from this author