قطار قم به کربلا راه‌اندازی می‌شود/ کاهش تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه

قطار قم به کربلا راه‌اندازی می‌شود/ کاهش تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه
مدیرکل برنامه‌ریزی راه‌آهن ایران با بیان اینکه تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه رسیده است، گفت: این تاخیرها در راه آهن زنجان به 39 ثانیه تاخیر رسیده است.

قطار قم به کربلا راه‌اندازی می‌شود/ کاهش تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه

مدیرکل برنامه‌ریزی راه‌آهن ایران با بیان اینکه تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه رسیده است، گفت: این تاخیرها در راه آهن زنجان به 39 ثانیه تاخیر رسیده است.
قطار قم به کربلا راه‌اندازی می‌شود/ کاهش تاخیر از مبدا قطارهای مسافربری در ایران به 44 ثانیه

View more posts from this author