قطار دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد/ پایان 16 سال انتظار

قطار دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد/ پایان 16 سال انتظار
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطار تا دو ماه دیگر و در دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد و این به معنای پایان 16 سال چشم‌انتظاری مردم است.

قطار دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد/ پایان 16 سال انتظار

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطار تا دو ماه دیگر و در دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد و این به معنای پایان 16 سال چشم‌انتظاری مردم است.
قطار دی ماه امسال به ارومیه می‌رسد/ پایان 16 سال انتظار

View more posts from this author