قزوین صاحب رتبه نخست کشور در تولید انگور تازه‌خوری/ صادرات با واسطه کشمش تاکستان به کشورهای مجاور

قزوین صاحب رتبه نخست کشور در تولید انگور تازه‌خوری/ صادرات با واسطه کشمش تاکستان به کشورهای مجاور
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی باغداران تاکستان گفت: شرکت تعاونی روستایی باغداران تاکستان بزرگ‌ترین شرکت تعاونی باغداران کشور است.

قزوین صاحب رتبه نخست کشور در تولید انگور تازه‌خوری/ صادرات با واسطه کشمش تاکستان به کشورهای مجاور

عضو هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی باغداران تاکستان گفت: شرکت تعاونی روستایی باغداران تاکستان بزرگ‌ترین شرکت تعاونی باغداران کشور است.
قزوین صاحب رتبه نخست کشور در تولید انگور تازه‌خوری/ صادرات با واسطه کشمش تاکستان به کشورهای مجاور

View more posts from this author