قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم/ زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد

قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم/ زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه تبریز 2018 نقطه آغازی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی است، گفت: قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم، زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد و شاید این مسئله 10 سال طول بکشد.

قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم/ زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه تبریز 2018 نقطه آغازی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی است، گفت: قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم، زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد و شاید این مسئله 10 سال طول بکشد.
قرار نیست همه زیرساخت‌های تبریز 2018 را یکجا آماده کنیم/ زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر نیاز به زمان دارد

View more posts from this author