قرارداد ترکمانچای در شهربازی رنگین کمان!

قرارداد ترکمانچای در شهربازی رنگین کمان!
کاووسی‌امید عضو شورای اسلامی شهر همدان، قرارداد شهربازی رنگین کمان در همدان را قرارداد «ترکمانچای» خواند!

قرارداد ترکمانچای در شهربازی رنگین کمان!

کاووسی‌امید عضو شورای اسلامی شهر همدان، قرارداد شهربازی رنگین کمان در همدان را قرارداد «ترکمانچای» خواند!
قرارداد ترکمانچای در شهربازی رنگین کمان!

View more posts from this author