قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است

قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است
مسؤول عقیدتی ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی‌آباد گفت: قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است و پاک‌کننده انسان از رذائل شیطانی است و تاثیر بسزایی در تزکیه نفس دارد.

قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است

مسؤول عقیدتی ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی‌آباد گفت: قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است و پاک‌کننده انسان از رذائل شیطانی است و تاثیر بسزایی در تزکیه نفس دارد.
قرآن کریم نسخه شفابخش جسم و توان‌بخش روح است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author