قرآن فقط برای مجالس ختم نیست/ شکل صحیح بهره‌گیری از قرآن به جامعه معرفی شود

قرآن فقط برای مجالس ختم نیست/ شکل صحیح بهره‌گیری از قرآن به جامعه معرفی شود
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه قرآن فقط برای مجالس ختم نیست، گفت: قرآن کریم اشتباه به جامعه معرفی شده است و باید شکل صحیح بهره‌گیری از آن به جامعه معرفی شود.

قرآن فقط برای مجالس ختم نیست/ شکل صحیح بهره‌گیری از قرآن به جامعه معرفی شود

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه قرآن فقط برای مجالس ختم نیست، گفت: قرآن کریم اشتباه به جامعه معرفی شده است و باید شکل صحیح بهره‌گیری از آن به جامعه معرفی شود.
قرآن فقط برای مجالس ختم نیست/ شکل صحیح بهره‌گیری از قرآن به جامعه معرفی شود
سون وی پی ان

90ورزشی

View more posts from this author