قرآن غریب مانده است

قرآن غریب مانده است
رئیس مؤسسه دارالحدیث گفت: قرآن غریب مانده است و هر اندازه هم که در حوزه قرآن و حدیث کار شود، کم است.

قرآن غریب مانده است

رئیس مؤسسه دارالحدیث گفت: قرآن غریب مانده است و هر اندازه هم که در حوزه قرآن و حدیث کار شود، کم است.
قرآن غریب مانده است

View more posts from this author