قدیمی‌ترین موقوفه کشور در اصفهان/ نیت‌های عجیب وقف‌کنندگان

قدیمی‌ترین موقوفه کشور در اصفهان/ نیت‌های عجیب وقف‌کنندگان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: قدیمی‌ترین موقوفه اصفهان به هزار و 120 سال پیش باز می‌گردد که موقوفه احمد بن محمد بن رستم است.

قدیمی‌ترین موقوفه کشور در اصفهان/ نیت‌های عجیب وقف‌کنندگان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: قدیمی‌ترین موقوفه اصفهان به هزار و 120 سال پیش باز می‌گردد که موقوفه احمد بن محمد بن رستم است.
قدیمی‌ترین موقوفه کشور در اصفهان/ نیت‌های عجیب وقف‌کنندگان

View more posts from this author