قدم‌گذاشتن در حیاط خلوت استکبار ایران را در قله سرافرازی نگه می‌دارد

قدم‌گذاشتن در حیاط خلوت استکبار ایران را در قله سرافرازی نگه می‌دارد
فرمانده لشکر عملیاتی سپاه علی‌بن ابیطالب(ع) گفت: قدم گذاشتن در حیاط‌های خلوت استکبار که در اختیار غرب بوده از دستاوردهای نظام اسلامی است و ملت بیدار و استکبارستیز ایران اسلامی را در قله سرافرازی نگه می‌دارد.

قدم‌گذاشتن در حیاط خلوت استکبار ایران را در قله سرافرازی نگه می‌دارد

فرمانده لشکر عملیاتی سپاه علی‌بن ابیطالب(ع) گفت: قدم گذاشتن در حیاط‌های خلوت استکبار که در اختیار غرب بوده از دستاوردهای نظام اسلامی است و ملت بیدار و استکبارستیز ایران اسلامی را در قله سرافرازی نگه می‌دارد.
قدم‌گذاشتن در حیاط خلوت استکبار ایران را در قله سرافرازی نگه می‌دارد

آهنگ جدید

View more posts from this author