قتل نوجوان ایذه‌ای به ضرب گلوله اغتشاشگران/ ضاربان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند

قتل نوجوان ایذه‌ای به ضرب گلوله اغتشاشگران/ ضاربان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند
فرماندار ایذه با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه گفت: روز گذشته ۳ اغتشاشگر، یک نوجوان را با اسلحه گرم به قتل رساندند که هر ۳ آشوبگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

قتل نوجوان ایذه‌ای به ضرب گلوله اغتشاشگران/ ضاربان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند

فرماندار ایذه با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه گفت: روز گذشته ۳ اغتشاشگر، یک نوجوان را با اسلحه گرم به قتل رساندند که هر ۳ آشوبگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
قتل نوجوان ایذه‌ای به ضرب گلوله اغتشاشگران/ ضاربان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند

View more posts from this author