قبل از خاطرات، تجربیات جنگ را ثبت کنید

قبل از خاطرات، تجربیات جنگ را ثبت کنید
رئیس مجمع تخریبچیان کشور و مسؤول تخریب قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در دوران دفاع مقدس، ثبت تجربیات جنگ را مهم‌تر از خاطرات دانست و خواستار جمع‌آوری تجربیات تخریبچیان شد.

قبل از خاطرات، تجربیات جنگ را ثبت کنید

رئیس مجمع تخریبچیان کشور و مسؤول تخریب قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در دوران دفاع مقدس، ثبت تجربیات جنگ را مهم‌تر از خاطرات دانست و خواستار جمع‌آوری تجربیات تخریبچیان شد.
قبل از خاطرات، تجربیات جنگ را ثبت کنید

بازی

View more posts from this author