قایقرانی در کویر؛ ممکن اما گرفتار در آبشاری از کم‌لطفی‌ها

قایقرانی در کویر؛ ممکن اما گرفتار در آبشاری از کم‌لطفی‌ها
قایقرانی در کویر شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد؛ اما هم ممکن است و هم این روزها استان‌های کویری به آن توجه دارند؛ اما این رشته مهیج ورزشی در سمنان گرفتار آبشاری از کم‌لطفی‌هاست.

قایقرانی در کویر؛ ممکن اما گرفتار در آبشاری از کم‌لطفی‌ها

قایقرانی در کویر شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد؛ اما هم ممکن است و هم این روزها استان‌های کویری به آن توجه دارند؛ اما این رشته مهیج ورزشی در سمنان گرفتار آبشاری از کم‌لطفی‌هاست.
قایقرانی در کویر؛ ممکن اما گرفتار در آبشاری از کم‌لطفی‌ها

View more posts from this author