قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی
تعطیلی کارخانه‌ها و صدها مراکز تولید موجب شده تا قاچاق کالا فراتر از پدیده اقتصادی باشد و آثار زیان‌بار خود را در فرهنگ دروغ و نپرداختن مالیات بگذارد.

قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

تعطیلی کارخانه‌ها و صدها مراکز تولید موجب شده تا قاچاق کالا فراتر از پدیده اقتصادی باشد و آثار زیان‌بار خود را در فرهنگ دروغ و نپرداختن مالیات بگذارد.
قاچاق فراتر از پدیده اقتصادی

View more posts from this author