قاچاقچیان مجسمه باستانی در شاهرود دستگیر شدند

قاچاقچیان مجسمه باستانی در شاهرود دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف یک مجسمه و یک سکه تاریخی در شاهرود خبر داد.

قاچاقچیان مجسمه باستانی در شاهرود دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف یک مجسمه و یک سکه تاریخی در شاهرود خبر داد.
قاچاقچیان مجسمه باستانی در شاهرود دستگیر شدند

View more posts from this author