قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است/ تزریق 800 میلیارد ریال اعتبار به تربت‌جام در سفر آینده ریاست جمهوری

قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است/ تزریق 800 میلیارد ریال اعتبار به تربت‌جام در سفر آینده ریاست جمهوری
نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس گفت: قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است و به هر میزان که شوراها تقویت شود مشکلات کشور کمتر خواهد شد.

قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است/ تزریق 800 میلیارد ریال اعتبار به تربت‌جام در سفر آینده ریاست جمهوری

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس گفت: قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است و به هر میزان که شوراها تقویت شود مشکلات کشور کمتر خواهد شد.
قانون شوراها در مجلس در حال اصلاح است/ تزریق 800 میلیارد ریال اعتبار به تربت‌جام در سفر آینده ریاست جمهوری

View more posts from this author