قانون تعرفه‌گذاری پرستاری همچنان خاک می‌خورد/ تاخیر 15 ماهه در پرداخت کارانه پرستاران

قانون تعرفه‌گذاری پرستاری همچنان خاک می‌خورد/ تاخیر 15 ماهه در پرداخت کارانه پرستاران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه بخت قانون تعرفه گذاری پرستاری با گذشت 10 سال هنوز باز نشده است، بهبود وضعیت پرستاران را مستلزم تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت دانست.

قانون تعرفه‌گذاری پرستاری همچنان خاک می‌خورد/ تاخیر 15 ماهه در پرداخت کارانه پرستاران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه بخت قانون تعرفه گذاری پرستاری با گذشت 10 سال هنوز باز نشده است، بهبود وضعیت پرستاران را مستلزم تامین منابع پایدار برای طرح تحول سلامت دانست.
قانون تعرفه‌گذاری پرستاری همچنان خاک می‌خورد/ تاخیر 15 ماهه در پرداخت کارانه پرستاران

View more posts from this author