قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم

قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات کنونی کشور به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی است و به همین منظور قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم.

قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات کنونی کشور به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی است و به همین منظور قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم.
قانون افشای اطلاعات اقتصادی بنگاه‌ها را دنبال می‌کنیم

View more posts from this author