قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است

قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است.

قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است.
قانون‌گذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است

View more posts from this author