قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص اینکه ماندن در برجام به چه قیمتی تمام می‌شود، گفت: کدام برجام؟ برجامی وجود ندارد که بخواهیم بمانیم یا نمانیم، از ابتدا هم برجامی نبوده و ما فقط دستاوردهای هسته‌ای خود را تعطیل کردیم.

قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص اینکه ماندن در برجام به چه قیمتی تمام می‌شود، گفت: کدام برجام؟ برجامی وجود ندارد که بخواهیم بمانیم یا نمانیم، از ابتدا هم برجامی نبوده و ما فقط دستاوردهای هسته‌ای خود را تعطیل کردیم.
قاضی‌زاده هاشمی: برجام؟ مگر برجامی وجود داشته که بمانیم یا نمانیم/ پژمانفر: وقتی به جای مردم به اروپا تکیه کنید نتیجه همین می‌شود

View more posts from this author