قاریان بین‌المللی میهمان غرقه اوقاف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن مشهد

قاریان بین‌المللی میهمان غرقه اوقاف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن مشهد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از ویژه‌برنامه محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی در مشهد خبر داد.

قاریان بین‌المللی میهمان غرقه اوقاف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن مشهد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از ویژه‌برنامه محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی در مشهد خبر داد.
قاریان بین‌المللی میهمان غرقه اوقاف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن مشهد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author