قاتل کودک 15 ماهه گلستانی شناسایی شد

قاتل کودک 15 ماهه گلستانی شناسایی شد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قاتل کودک 15 ماهه‌ای که هفته پیش در تیراندازی فاضل‌آباد کشته شد، دستگیر شد.

قاتل کودک 15 ماهه گلستانی شناسایی شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قاتل کودک 15 ماهه‌ای که هفته پیش در تیراندازی فاضل‌آباد کشته شد، دستگیر شد.
قاتل کودک 15 ماهه گلستانی شناسایی شد

View more posts from this author