قاتل زن گالیکشی دستگیر شد/ زن 30 ساله قربانی توهم‌های شوهر معتادش شد

قاتل زن گالیکشی دستگیر شد/ زن 30 ساله قربانی توهم‌های شوهر معتادش شد
قاتل زن 30 ساله‌ای که جسدش 30 مهرماه امسال در شهرستان گالیکش کشف شده بود شناسایی و دستگیر شد.

قاتل زن گالیکشی دستگیر شد/ زن 30 ساله قربانی توهم‌های شوهر معتادش شد

قاتل زن 30 ساله‌ای که جسدش 30 مهرماه امسال در شهرستان گالیکش کشف شده بود شناسایی و دستگیر شد.
قاتل زن گالیکشی دستگیر شد/ زن 30 ساله قربانی توهم‌های شوهر معتادش شد

View more posts from this author