قاتل تبر به دست شیرازی قصاص شد

قاتل تبر به دست شیرازی قصاص شد
قاتل تبر به دست شیرازی صبح امروز در زندان عادل‌آباد به دار مجازات آویخته شد.

قاتل تبر به دست شیرازی قصاص شد

قاتل تبر به دست شیرازی صبح امروز در زندان عادل‌آباد به دار مجازات آویخته شد.
قاتل تبر به دست شیرازی قصاص شد

View more posts from this author