فیلم‌برداری سریال کمدی خرد و کلان کلید می‌خورد

فیلم‌برداری سریال کمدی خرد و کلان کلید می‌خورد
تهیه‌کننده و کارگردان سریال کمدی خرد و کلان گفت: کار فیلم‌برداری مجموعه کمدی خرد و کلان به زودی در روستای انجدان اراک کلید می‌خورد.

فیلم‌برداری سریال کمدی خرد و کلان کلید می‌خورد

تهیه‌کننده و کارگردان سریال کمدی خرد و کلان گفت: کار فیلم‌برداری مجموعه کمدی خرد و کلان به زودی در روستای انجدان اراک کلید می‌خورد.
فیلم‌برداری سریال کمدی خرد و کلان کلید می‌خورد

View more posts from this author