فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است

فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است
امام جمعه قلعه‌رئیسی گفت: فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است.

فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است

امام جمعه قلعه‌رئیسی گفت: فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است.
فیش‌های نجومی محصول نبودن تفکر بسیجی در برخی افراد است

View more posts from this author