فولاد مبارکه نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید است

فولاد مبارکه نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فولاد مبارکه از ابتدای بهره‌برداری با در نظر گرفتن اصل توسعه، شعار «از سنگ تا رنگ» را سرلوحه کار خود قرار داده است که بسیار ارزشمند است و باید الگوی سایر صنایع کشور نیز قرار گیرد.

فولاد مبارکه نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فولاد مبارکه از ابتدای بهره‌برداری با در نظر گرفتن اصل توسعه، شعار «از سنگ تا رنگ» را سرلوحه کار خود قرار داده است که بسیار ارزشمند است و باید الگوی سایر صنایع کشور نیز قرار گیرد.
فولاد مبارکه نماد واقعی ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید است

View more posts from this author