فوت 4 کارگر بر اثر ریزش ساختمان در شهرستان جم

فوت 4 کارگر بر اثر ریزش ساختمان در شهرستان جم
مسؤول اورژانس 115 شهرستان جم از فوت چهار کارگر بر اثر ریزش ساختمان در روستای بهارستان شهرستان جم خبر داد.

فوت 4 کارگر بر اثر ریزش ساختمان در شهرستان جم

مسؤول اورژانس 115 شهرستان جم از فوت چهار کارگر بر اثر ریزش ساختمان در روستای بهارستان شهرستان جم خبر داد.
فوت 4 کارگر بر اثر ریزش ساختمان در شهرستان جم

View more posts from this author